Porozumienie

W siedzibie straży miejskiej podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, a Strażą Miejską Miasta Poznania, w zakresie prowadzenia wspólnych kontroli.

Porozumienie podpisuje reprezentujący ZM GOAP Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Tomasz Lewandowski i Komendant SMMP Pan Waldemar Matuszewski
Porozumienie podpisuje reprezentujący ZM GOAP Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Tomasz Lewandowski i Komendant SMMP Pan Waldemar Matuszewski

W ramach podpisanego Porozumienia prowadzone będą wspólne kontrole pod kątem sprawdzania nieruchomości na terenie Miasta Poznania, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pracownicy ZM GOAP sprawdzą zgodność danych zawartych w deklaracjach właścicieli nieruchomości ze stanem faktycznym, a także wyposażenie nieruchomości w niezbędne pojemniki do gromadzenia odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Strażnicy miejscy sprawdzą czystość w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości, opał używany do ogrzewania budynku, gospodarkę odpadami ciekłymi, numer porządkowy nieruchomości, a w przypadku zwierząt domowych warunki ich bytowania i obowiązkowe szczepienia psów.

Działania SMMP z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r charakteryzują następujące dane:

- 590 usuniętych dzikich wysypisk odpadów
- 1993 kontrole w zakresie spalania w domowych instalacjach grzewczych
- 3818 interwencji wobec odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
- 373 nieruchomości skontrolowane pod względem gospodarki odpadami ciekłymi
- prowadzili systematyczne kontrole numeru porządkowego nieruchomości ujawniając 58 nieprawidłowości