Wspólnie, w obronie człowieczeństwa...

Funkcjonariusz z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Jeżyce oraz strażniczki z Zespołu Profilaktyki uczestniczyli w okolicznościowym spotkaniu z uczniami w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej. Zorganizowano je w dniu 18. października z okazji obchodzonego w całej Unii Europejskiej, już po raz jedenasty, Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, instytucje rządowe, jak i organizacje pozarządowe, a także Straże Miejskie starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec.

Początkowo, pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem, w efekcie traumatycznych przeżyć, często doświadczają chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar, to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.

Anita, Julita

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej