Obowiązki posiadaczy zwierząt

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

  • zarejestrowanie psa;
  • oznakowanie psa;
  • szczepienie przeciwko wściekliźnie
  • wyposażenie psa w obrożę;
  • prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust. 2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;
  • stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.;
  • usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg itp.); postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników. Dopuszcza się składowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym;
  • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Szczegółowy zakres obowiązków określa Uchwała Rady Miasta Poznania  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej