Ognisko na działce

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie miasta Poznania obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych)

Problematykę powyższą reguluje m.in. art.  191 w związku z art 155 Ustawy o odpadach z 2012 r. Zabrania się termicznego przekształcania odpadów (spalania odpadów) poza instalacjami - spalarniami. Zakaz ten dotyczy również odpadów roślinnych, gdyż są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Tak więc na terenie objętym uchwałą GOAP-u nie można spalać w ogniskach odpadów roślinnych  takich jak liście, trawa, zielsko, kwiaty a nawet obcięte gałęzie drzew, gdyż odpady te objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania.

JAK ZATEM POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ZIELONYMI POCHODZĄCYMI Z OGRODÓW I INNYCH TERENÓW ZIELONYCH?

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je również przekazywać przedsiębiorcy, który na zlecenie GOAP odbiera odpady komunalne w danym sektorze.

Odpady zielone przyjmowane są również przez Stacjonarne Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP), tzw. Gratowiska.

Problem spalania, nie tylko odpadów organicznych, potocznie zwanych śmieciami przedstawiony jest kompleksowo na stronie przygotowanej przez Wydział Ochrony Środowiska UMP -  czytaj tutaj.

O innych odpadach problemowych - czytaj tutaj

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej